Facebook
Kategorie

Kodeks Postępowania Administracyjnego KPA

KPA

Prawo administracyjne
Promocja!

Prawo administracyjne

Marek Wierzbowski
Wolters Kluwer Polska

Publikacja obejmuje niemal całość problematyki prawa administracyjnego, uwzględnia najnowszy dorobek doktryny i orzecznictwa.

Postępowanie sądowoadministracyjne
Promocja!

Postępowanie sądowoadministracyjne

Hanna Knysiak-Sudyka, Marta Romańska, Tadeusz Woś
Wolters Kluwer Polska

Pełny i pogłębiony wykład akademicki z zakresu postępowania sądowoadministracyjnego.

Kodeks postepowania administracyjnego

Główną ustawą regulującą postępowanie przed organami administracji jest Kodeks Postępowania Administracyjnego. Zawiera normy, które ustalają procedurę wydawania przez organy administracyjne decyzji i postanowień w kwestiach indywidualnych. Postępowanie takie wszczyna się z urzędu lub na wniosek strony. Sprawy rozstrzygane zostają, co do istoty sprawy, w drodze decyzji administracyjnej.

Stroną postępowania administracyjnego może być każda osoba, której interesu prawnego lub obowiązku ono dotyczy, oraz która wysunie z tego powodu żądanie czynności. Przepisów KPA nie stosuje się natomiast w postępowaniach karno-skarbowych, w sprawach unormowanych ustawą o ordynacji podatkowej, w zagadnieniach dotyczących kompetencji Polskich Przedstawicielstw Dyplomatycznych i urzędów konsularnych, w kwestiach nadrzędności i podległości organizacyjnej w relacjach między organami państwowymi i innymi państwowymi jednostkami organizacyjnymi, a także w przypadkach podległości służbowej pracowników organów i jednostek organizacyjnych państwowych.

Księgarnia Profinfo.pl dysponuje szeroką ofertą tekstów omawiających Kodeks Postępowania Administracyjnego. Są to komentarze, opracowania, monografie i książki o KPA.