Facebook
Kategorie

Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy

Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Prawo rodzinne

Prawo rodzinne

Jerzy Franciszek Strzebinczyk
Wolters Kluwer Polska

W publikacji kompleksowo omówiono polskie ustawodawstwo w zakresie prawa rodzinnego.

Prawo rodzinne w pytaniach i odpowiedziach

Prawo rodzinne w pytaniach i odpowiedziach

Mieczysław Goettel
Wolters Kluwer Polska

Opracowanie Prawo rodzinne w pytaniach i odpowiedziach zawiera zwięzłą charakterystykę podstawowych zagadnień prawa rodzinnego. Zaprezentowano w nim problematykę objętą regulacjami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz, w niezbędnym zakresie, innych aktów normatywnych. Treść opracowania pokrywa się zasadniczo z programem nauczania prawa rodzinnego na studiach prawniczych, a przyjęty podział zagadnień nawiązuje do systematyki Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego i jest zbliżony do układu typowego podręcznika akademickiego.

Zgodnie z przyjętą dla tego typu opracowań konwencją poszczególne zagadnienia ujęto w formie pytań i odpowiedzi, przedstawiając tym samym wiedzę z zakresu prawa rodzinnego w sposób zwięzły i usystematyzowany. Z tego względu publikacja ta będzie cenną pomocą w nauce, przede wszystkim dla studentów.

W książce uwzględniono najnowsze zmiany przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, w szczególności dokonane wraz z uchwaleniem ustawy z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, które weszły w życie 1 stycznia 2012 r. W opracowaniu ujęto także nowelizację tej ustawy z 27 kwietnia 2012 r.

Prawo spadkowe i rodzinne. Testy

Prawo spadkowe i rodzinne. Testy

Marek Stus
Wolters Kluwer Polska

Wkrótce czeka Cię egzamin z prawa spadkowego i rodzinnego? Sprawdź, czy znasz odpowiedzi na takie pytania:

  • Czy można skutecznie sporządzić testament holografi czny za pomocą pisma Braille'a albo pisząc fl amastrem na folii do wyświetlacza?
  • Czy na spadkobierców poszkodowanego przechodzi roszczenie o naprawienie szkód powstałych na skutek niewłaściwego montażu wanny z hydromasażem?
  • Czy małżonkowie są prawnie zobowiązani do zachowania wierności seksualnej względem siebie?
  • Czy konkubent może uznać dziecko swojej zamężnej partnerki?
  • Czy 15-latek może kupić telefon na kartę bez zgody rodziców?
  • W książce znajdziesz 700 pytań z zakresu prawa spadkowego oraz rodzinnego i opiekuńczego. Ich rozwiązanie pozwoli Ci usystematyzować i powtórzyć cały materiał, a także opanować sztukę praktycznego zastosowania przepisów z tych dziedzin przed każdym kolokwium i egzaminem.

Prawo rodzinne

Prawo rodzinne

Jerzy Ignatowicz, Mirosław Nazar
Wolters Kluwer Polska

Niniejsze opracowanie jest kontynuacją podręcznika Profesora Jerzego Ignatowicza, którego pierwsze wydanie ukazało się w 1987 r., ostatnie - zaktualizowane przez samego Profesora - w 1996 r., a dwa następne uaktualnione wydania - w latach 2000 i 2001.

Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Kodeks rodzinny i opiekuńczy to główne źródło prawa rodzinnego, obowiązujące od 1 stycznia 1965 roku. KRiO reguluje stosunki rodzinno-prawne i zawiera przepisy dotyczące takich kwestii jak: zawarcie małżeństwa, umowy majątkowe między małżonkami, pokrewieństwo, rozwód i separacja, władza rodzicielska, opieka czy kuratela.

Kodeks rodzinny i opiekuńczy kształtuje więc całość stosunków rodzinnych i składa się z trzech następujących tytułów: „Małżeństwo” (art. 1-61), „Pokrewieństwo” (art. 62-144), „Opieka i kuratela” (art. 145-184). Nazwa tytułu I idealnie odzwierciedla zawarte w nim treści, tytuł II w zasadzie opisuje stosunki między rodzicami a dziećmi, tylko w rozdziale o obowiązku alimentacyjnym wymienione zostały inne osoby, w tym krewni. Tytuł III w większej części omawia opiekę nad małoletnim. W skład prawa rodzinnego nie wchodzą jednak dwie instytucje wymienione w tym tytule, tj. opieka nad ubezwłasnowolnieniem całkowicie oraz kuratela.

Tytuły w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym zostały podzielone na działy, zaś te na rozdziały, a z kolei rozdziały na oddziały. Łącznie KRiO zawiera: trzy tytuły, jedenaście działów, dziewięć rozdziałów i pięć oddziałów.

Kodeks rodzinny i opiekuńczy był wiele razy zmieniany – do tej pory nowelizowano go trzydzieści jeden razy. W związku z tym, w księgarni Profinfo.pl dostępne są różne książki o KRO, na bieżąco aktualizowane, tak by czytelnicy mogli zapoznać się z najnowszymi przepisami.