Facebook
Kategorie

Wzory umów i pism

Wzory umów i pism

PAKIET: Czynności procesowe obrońcy i pełnomocnika w sprawach karnych + Wzory pism procesowych w sprawach karnych z komentarzem
Promocja!

PAKIET: Czynności procesowe obrońcy i pełnomocnika w sprawach karnych + Wzory pism procesowych w sprawach karnych z komentarzem

Dariusz Świecki, Michał Błoński
Wolters Kluwer Polska

Czynności procesowe obrońcy i pełnomocnika w sprawach karnych

Czynności procesowe obrońcy i pełnomocnika w sprawach karnych to publikacja przygotowana z myślą o praktykach - adwokatach i radcach prawnych występujących przed sądem w sprawach karnych, a także aplikantach adwokackich i radcowskich.

Książka przedstawia czynności procesowe obrońcy i pełnomocnika w ujęciu praktycznym – według kolejności ich podejmowania. Stanowi swego rodzaju przewodnik po tekście kodeksu, objaśniając poszczególne instytucje procesowe z perspektywy działalności procesowej obrońcy i pełnomocnika. Zawiera także wskazówki przydatne przy sporządzaniu pism procesowych i występowaniu przed organami postępowania karnego. Ponadto w publikacji, w szerokim zakresie, cytowane są i objaśniane orzeczenia Sądu Najwyższego.

Szóste wydanie znanej publikacji uwzględnia dużą nowelizację Kodeksu postępowania karnego obowiązującą od 5.10.2019 r. Wprowadza ona istotne zmiany w procedurze karnej, które zostały w tym wydaniu książki uwzględnione i omówione ze szczególnym wskazaniem tych, które związane są z czynnościami podejmowanymi przez obrońcę lub pełnomocnika.

Ico_Gray_17.gif [486 B]   W związku z tym dodano m.in. nowe fragmenty dotyczące:

 • ograniczenia udziału stron i ich przedstawicieli procesowych w posiedzeniu oraz rozprawie,
 • prekluzji dowodowej,
 • modyfikacji względnych przyczyn odwoławczych i ograniczenia zarzutów odwoławczych w apelacji,
 • formułowania zarzutów odwoławczych w oparciu o formularz uzasadnienia wyroku sądu pierwszej instancji,
 • uzupełnienia apelacji w związku z uzupełnieniem uzasadnienia wyroku.

Omówiono także przepisy dotyczące zasad sporządzania zażalenia, apelacji i jej uzupełnienia, kasacji, skargi, subsydiarnego i prywatnego aktu oskarżenia. Ponadto zamieszczono wzory takich pism.

W najnowszym wydaniu szczególną uwagę zwrócono również na ostatnie zmiany wprowadzone do Kodeksu postępowania karnego, powstałe w konsekwencji epidemii koronawirusa, czyli tzw.: tarcze antykryzysowe 1.0 oraz 4.0.

Ico_Gray_1.gif [750 B]   W wyniku tych nowelizacji do Kodeksu postępowania karnego:

 • dodano przepisy dotyczące m.in. środków przymusu – art. 250 § 3b–3h k.p.k., art. 251 § 4 k.p.k., art. 258a k.p.k., art. 276a k.p.k. i art. 276a § 1a k.p.k.,
 • zmieniono niektóre przepisy regulujące postępowanie w przedmiocie wydania wyroku łącznego,
 • wprowadzono nową formułę przebiegu posiedzenia i rozprawy w formie zdalnej (art. 96a k.p.k., art. 250 § 3b-3h k.p.k. i art. 374 § 3–9 k.p.k.).

 


Wzory pism procesowych w sprawach karnych z komentarzem

Publikacja zawiera około 300 wzorów pism procesowych uwzględniających najnowsze zmiany wprowadzone do procesu karnego, w tym ostatnią dużą nowelizację kodeksu postępowania karnego, która weszła w życie z dniem 15 kwietnia 2016 r.

Autor przedstawia szczegółowe praktyczne wskazówki, w jaki sposób formułować pisma procesowe na każdym etapie prowadzonego postępowania, w tym dotyczące m.in.:

 • umorzenia i zawieszenia postępowania,
 • właściwości sądu,
 • postępowania dowodowego,
 • środków przymusu,
 • postępowania odwoławczego.

Każde z pism jest opatrzone wyczerpującymi komentarzami wraz z obszernie przytaczanym orzecznictwem Sądu Najwyższego i sądów apelacyjnych.

Publikacja zawiera wzory z uwzględnieniem zmian do k.p.k. wynikających m.in. z:
 • ustawy z dnia 10.6.2016 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego, ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, która weszła w życie 5.8.2016 r.
 • ustawy z 22.6.2016 r., która weszła w życie 28.7.2016 r., zgodnie z którą tytułem środka zapobiegawczego można zawiesić oskarżonego w czynnościach służbowych lub w wykonywaniu zawodu albo nakazać powstrzymanie się od określonej działalności lub od prowadzenia określonego rodzaju pojazdów lub zakazać ubiegania się o zamówienia publiczne na czas trwania postępowania;
 • ustawy z 11.3.2016 r., która weszła w życie 15.4.2016 r. oraz 1.1.2017 r. i dotyczy wprowadzenia obowiązku podjęcia przez sąd inicjatywy dowodowej w razie wystąpienia możliwości wydania wyroku rażąco niesprawiedliwego, w szczególności skutkującego skazaniem oskarżonego niewinnego, uniewinnieniem oskarżonego winnego czy też rażącej niesprawiedliwości w zakresie samego rozstrzygnięcia o winie i karze; powrót do modelu procesu karnego zachowującego nadrzędność prawdy materialnej, w którym kontradyktoryjność stanowi jedną z zasad procesu, ułatwiająca dotarcie do prawdy;
 • ustawy z 28.1.2016 r., która weszła w życie 4.3.2016 r. oraz 4.4.2016 r. i dotyczy zmiany organizacji i zasad działania prokuratury.
Adresaci:

Opracowanie jest skierowane do prawników praktyków - adwokatów, radców prawnych, aplikantów, a także osób niekorzystających z fachowej obsługi prawnej, które osobiście sporządzają pisma procesowe.

Publikacja zawiera wzory pism dostępne w wersji elektronicznej do pobrania ze strony internetowej po wpisaniu zamieszczonego w książce kodu aktywacyjnego. Wzory można modyfikować i dostosowywać do indywidualnych potrzeb.

Wzory umów i pism

Niemal każdy korzysta z przykładowych wzorów umów i pism. Dzięki takim drukom ludzie oszczędzają czas i ułatwiają sobie codzienną pracę i naukę. Nowe technologie i coraz szybsze życie powoduje, że bez gotowych rozwiązań, ciężko jest funkcjonować we współczesnym świecie.

Najczęściej opracowaniami ze wzorami posiłkują się osoby, które mają styczność z administracją publiczną i prawem. Zależność tą można wytłumaczyć tym, że owe dziedziny wymagają znajomości aktualnych przepisów i odpowiednich formularzy oraz druków wypełnianych w celu uzyskania określonego rezultatu. Każdego dnia adwokaci, prawnicy i pracownicy administracji państwowej sporządzają pisma, umowy, do napisania których są zobligowani, których się od nich oczekuje.

W księgarni Profinfo.pl wzory umów i pism dostępne są w większości publikacji, niezależnie od tego, czy treści dotyczą prawa pracy, oświaty, kodeksu karnego, czy postępowania z powództwa cywilnego. Ponadto, w ofercie dostępne są książki, komentarze i poradniki, których same tytuły wskazują na przedstawienie w nich konkretnych wzorów.