Facebook
Kategorie

Regulamin sklepu internetowego profinfo.pl Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. obowiązujący od 10 września 2018 r. Zapoznaj się >>

 

 

REGULAMIN PROMOCJI w „Sklepie Prawniczym dla Studenta - www.student.profinfo.pl” – specjalny rabat na wybrane dostępne produkty („Promocja”)

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem Promocji jest Spółka "Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st.Warszawy, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za nr KRS 0000709879  posiadająca nr NIP 583-001-89-31 i REGON 190610277, dalej „Organizator”.

2. Uczestnikiem Promocji może być wyłącznie osoba spełniająca łącznie następujące warunki:

a) osoba wpisana jest w chwili składania zamówienia na listę studentów na dowolnym kierunku studiów na uczelni, o której mowa w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity Dz. U. 2012.572 z późn. zm.), (dalej: uszw);
 

b) złoży samodzielnie i bezpośrednio na stronie www.student.profinfo.pl zamówienie na produkty objęte Promocją określone w pkt. II Regulaminu (PRZEDMIOT PROMOCJI);

c) akceptuje warunki Regulaminu.

II. PRZEDMIOT PROMOCJI

1. Przedmiotem Promocji jest sprzedaż książek dostępnych w sklepie internetowym Organizatora na stronie http://www.student.profinfo.pl

2. Promocja polega na możliwości zakupu produktów:

a) z rabatem 10% (słownie: dziesięć procent) na wszystkie produkty dostępne w sklepie internetowym Organizatora na stronie http://www.student.profinfo.pl;
 

b) z rabatem 20% (słownie: dwadzieścia procent) na produkty Wolters Kluwer i LexisNexis dostępne w sklepie internetowym Organizatora na stronie
http://www.student.profinfo.pl, po dokonaniu procesu PEŁNEJ REJESTRACJI w sklepie internetowym Organizatora na stronie http://www.student.profinfo.pl/rejestracja

 

3. Proces PEŁNEJ REJESTRACJI, o którym mowa w pkt. 2 lit. b powyżej, obejmuje rejestrację na stronie http://www.student.profinfo.pl/rejestracja, założenie konta oraz podanie przez Uczestnika jego danych, tzn. imię, nazwisko, adres e-mail, nazwa uczelni, o której mowa w uszw, kierunek studiów, rok studiów, na którym się znajduje w chwili składania zamówienia oraz przesłanie skanu swojej aktualnej ważnej legitymacji studenckiej.


4. Promocji nie można łączyć z innymi promocjami sklepu internetowego Organizatora (księgarnia).

 

5. Wydawnictwo informuje, że dodanie skanu legitymacji studenta służy wyłącznie do weryfikacji uprawnień Klienta do wzięcia udziału w Akcji. Ww. skan zostanie trwale usunięty z systemów Wydawnictwa po ustaniu uzasadnionego interesu Wydawnictwa jako administratora danych, tj. po upływie okresu przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych związanych z udziałem w Akcji.

 

III. OKRES OBOWIĄZYWANIA PROMOCJI

Promocja rozpoczyna się od dnia 21.05.2015 r. i trwa przez czas nieoznaczony. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Promocji w dowolnym czasie.

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Uczestnikiem Promocji może być wyłącznie osoba spełniająca łącznie następujące warunki:

a) osoba wpisana jest w chwili składania zamówienia na listę studentów na dowolnym kierunku studiów na uczelni, o której mowa w uszw;
 

b) złoży samodzielnie i bezpośrednio na stronie www.student.profinfo.pl zamówienie na produkty objęte Promocją określone w pkt. II Regulaminu (PRZEDMIOT PROMOCJI);

c) akceptuje warunki Regulaminu.

2. W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora ani członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

V. WARUNKI I ZASADY KORZYSTANIA Z PROMOCJI

1. Przed wzięciem udziału w Promocji Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu księgarni internetowej dostępnego na stronie: www.student.profinfo.pl. Warunkiem złożenia zamówienia jest potwierdzenie przez Uczestnika akceptacji ww. regulaminów.
 

2. Uczestnik jest zobowiązany potwierdzić fakt bycia Studentem w rozumieniu POSTANOWIEŃ OGÓLNYCH niniejszego Regulaminu poprzez przesłanie Organizatorowi skanu swojej aktualnej ważnej legitymacji studenckiej w postaci pliku w formacie jpg, pdf, bmp lub gif w procesie składania zamówienia drogą elektroniczną.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji przesłanego skanu legitymacji przed przystąpieniem do realizacji zamówienia. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora, że skan przesłanego dokumentu jest nieczytelny, Uczestnik zostanie poproszony drogą e-mail lub telefoniczną – na podany przez niego w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej lub na numer telefonu - o ponowne przesłanie skanu legitymacji. W przypadku nieprzesłania ponownie do Organizatora czytelnego skanu legitymacji, Organizator zaproponuje Uczestnikowi zakup produktu z rabatem dla użytkowników bez PEŁNEJ REJESTRACJI. W tej sytuacji Uczestnik ma prawo do rezygnacji z zamówienia bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora, że dokument, którego skan został przesłany jest nieważny, Organizator - na podany przez Uczestnika w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej lub na numer telefonu - zaproponuje Uczestnikowi zakup produktu z rabatem dla użytkowników bez PEŁNEJ REJESTRACJI. W tej sytuacji Uczestnik ma prawo do rezygnacji z zamówienia bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów.
 

VI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Przy składaniu zamówienia Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych Uczestnika, w tym danych osobowych podanych w procesie składania zamówienia. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora może uniemożliwiać dokonywanie przez Uczestnika zakupów.

2. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator - Spółka "Wolters Kluwer" Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za nr KRS 709879, posiadającą nr NIP 583-001-89-31 i REGON 190610277.

3. Organizator przetwarza dane osobowe w celu weryfikacji spełniania przez Uczestnika warunków uczestnictwa w Promocji oraz w celu zawierania z Uczestnikiem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Uczestnika w sklepie internetowym Organizatora.

4. Organizator zapewnia, iż dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2014.1182 z późn. zm.), wyłącznie dla celów określonych w pkt. 3 powyżej.

5. W przypadkach i na zasadach określonych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa Uczestnik ma prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także ma prawo wniesienia żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.


VII. REKLAMACJE

1. Uczestnik ma prawo składać reklamacje dotyczące Promocji.

2. Składanie reklamacji odbywać winno się drogą elektroniczną.

3. Zgłoszenie reklamacyjne winno określać zwięzły opis zgłaszanych zastrzeżeń i uwag oraz dane Uczestnika, którego dotyczy.

4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni, od czasu przekazania do Organizatora wszelkich danych niezbędnych do analizy zasadności zgłoszenia. W razie takiej konieczności, Organizator zwróci się do zgłaszającego o odpowiednie uzupełnienie danych zawartych w reklamacji.

5. W przypadku niemożności rozpatrzenia reklamacji w terminie określonym w ust. 4, Organizator poinformuje o tym zgłaszającego, podając przyczynę przedłużenia terminu oraz przewidziany czas udzielenia odpowiedzi.

6. W przypadku, gdy Uczestnik jest konsumentem, mają ponadto zastosowanie poniższe zasady:

a) Uczestnik może złożyć reklamację pisemnie drogą elektroniczną na adres
obsluga.profinfo@wolterskluwer.pl

 

b) za dzień wniesienia reklamacji:

- pisemnej - przyjmuje się datę wpływu zgłoszenia reklamacyjnego na adres korespondencyjny Organizatora,

- drogą elektroniczną - przyjmuje się datę wskazaną w potwierdzeniu przyjęcia wiadomości elektronicznej,

 

c) po wniesieniu reklamacji Uczestnik otrzymuje niezwłocznie – nie później niż w terminie 
7 dni – pisemne potwierdzenie jej wniesienia. W przypadku wcześniejszego uwzględnienia reklamacji zgodnie z wnioskiem Uczestnika, Organizator jest zwolniony z obowiązku potwierdzania jej wniesienia.

d) zobowiązanie do zapłaty kwestionowanej przez Uczestnika należności zostaje zawieszone od momentu wniesienia przez Uczestnika reklamacji spełniającej wymagania określone powyżej, do momentu rozpatrzenia reklamacji.

e) Wolters Kluwer udziela odpowiedzi na reklamację w formie pisemnej niezwłocznie, nie później niż w terminie 21 dni od daty jej otrzymania. W przypadku braku odpowiedzi we wskazanym wyżej terminie, reklamację uznaje się za uwzględnioną zgodnie z żądaniem Uczestnika.

f) Uczestnik uprawniony jest do skierowania sprawy stanowiącej przedmiot reklamacji na drogę postępowania przed sądem powszechnym, niezależnie od toku i wyniku postępowania reklamacyjnego.

g) w przypadku uznania reklamacji, Organizator uczyni zadość wszystkim przyznanym roszczeniom Uczestnika niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.

7. Dane teleadresowe Organizatora do celów obsługi reklamacji:
e- mail: profinfo@wolterskluwer.pl lub telefon: +48 801 04 45 45.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Warunki dotyczące płatności za zamówione produkty, czas i zasady realizacji zamówień przez Organizatora, zasady dotyczące odstąpienia od umowy oraz reklamacje produktów zostały określone w Regulaminie księgarni internetowej Organizatora (dostępny na stronie: www.profinfo.pl).
 

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 21.05.2015 r.

 

Media społecznościowe

Dołącz do nas

YouTube twitter Linkedin facebook 

Masz pytania?
Napisz lub zadzwoń!

tel. (22) 535 80 00, fax (22) 535 80 01

Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa

NIP: 583-001-89-31, Regon: 190610277, KRS: 709879, Sąd Rejonowy dla M. S. Warszawy